Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Pitanja, tumačenja, upute, predlošci ugovora

HKIG - Povjerenstvo za pitanja struke - mišljenja

14.

Popravak stubišta - povratak u prvobitno stanje, koja dokumentacije?

22. srpnja 2024.

Molim pomoć i pojašnjenje vezano za izradu dokumentacije za popravak stubišta, a na dio koji se prema UPPO odnosi na poglavlje 6 Manji neodgodivi zahvati sanacije, vezano za popravak stubišta prema TPGK razina 2.

Prema postupku Zakona (ZOZ) za popravak stubišta potreban je glavni projekt razina 2, a u tom slučaju treba i statički proračun, iz čega slijedi da se ne može izvršiti neodgodivi zahvat sanacije jer takva konstrukcija zida očito ne udovoljava TPGK. Dakle prema uputama MGIPU str 13 za Popravak stubišta traži se elaborat, a ne projekt.

Konkretno pitanje:

Može li se uz postojeću regulativu stubište popraviti na način povratka u prvobitno stanje i uz koji oblik dokumentacije, a bez statičkog proračuna?

Povjerenstvo za pitanja struke je razmatralo pitanje i nastavno dalje mišljenje:

  1. Ukoliko su oštećenja lokalna i potrebno je sanirati izdvojeno stubišni krak (npr. injektiranje pukotine, FRP lamele, čelična podkonstrukcija) međupodest, ograda i sl. tada nije potrebna računska i seizmička analiza cijele zgrade, već manji statički proračun lokalnih elemenata (npr. proračun čelične podkonstrukcije, proračun FRP lamele I sl.)
  2. Ukoliko su oštećeni ležajevi i/ili okolno ziđe tada se radi o oštećenju konstrukcije zgrade, a ne samo stubišta te se stoga mora provesti računski proračun cijele zgrade na razinu 2, 3 ili 4 ovisno o kategoriji zgrade.

Zatvorite odgovor

13.

Obračun čeličnih konstrukcija.

22. srpnja 2024.

Nadzorni inženjer nam ne želi priznati obračun izvedenih sklopova čelične konstrukcije sve dok se ista ne ugradi na gradilištu? Pokušao sam objasniti da se mi kao proizvodnja s kojom su dogovoreni radovi tretiramo identično kao što se tretira gradilište ali bezuspješno. Nadzorni inženjer ne želi procentualno priznati dio izvedenih radova sve dok se ne izvede na objektu. Do sada smo s svim kolegama imali situaciju da se proizvodnja čeličnih konstrukcija definira u 4 glavne skupine po kojima se vrši obračun procentualno. Naš rad se sastoji od: nabave materijala(20-30%), radioničke izrade I kontrole sklopova(40%), antikorozivne zaštite(10%) I ugradnje čelične konstrukcije(30%). Nadzor tvrdi da ne poznaje takvu vrstu prihvaćanja obračuna pa vas molim zakonske norme I Vaše mišljenje o tome. Ono što sam ja pronašao je primjer članka iz Građevinara 11/2019 "Nadzor izrade, montaže I preuzimanje čeličnih konstrukcija" gdje se jasno vidi kako se definira obračun za čelične konstrukcije.

Upit je razmatralo Povjerenstvo za pitanja struke te vam dostavljamo odgovor kako slijedi:

Povjerenstvo je mišljenja da treba razlikovati tehnologiju izrade čelične konstrukcije za koju se navode konkretne podatke, od obračuna usluge.

Prema podacima iz upita za pretpostaviti je da se obračun vrši po mjesečnim situacijama i stvarno ugrađenim količinama i ako je tako, nadzorni inženjer je u pravu da se priznaje samo količina koja je ugrađena na gradilištu. Sve je stvar opisa stavke troškovnika i ugovora investitora i izvođača.

Ako je nešto sklop onda to ima funkciju tek kad se ugradi na gradilištu i tek se tada može utvrditi njegova tehnička ispravnost i potpunost.

Dakle, ako se radi o ugovoru kojim je definirano mjesečno plaćanje po stvarno ugrađenim količinama za koje se rade dokaznice mjera (građevinska knjiga) tu se naplaćuju po mjesečnim situacijama samo količine koje su ugrađene.

Zatvorite odgovor

12.

Troškovničke stavke i pojam jednakovrijednosti u javnim nabavama.

22. srpnja 2024.

Proizvodi su sukladni sa svojstvima koja deklarira proizvođač za određene bitne značajke i namjenu u skladu s normom, a nisu sukladni s normom. To je razlika između građevnih proizvoda i svih drugih proizvoda i opreme.

S druge strane, projektant za određenu građevinu i određenu namjenu određuje svojstva proizvoda za bitne značajke prema određenoj normi proizvoda. Svojstva proizvoda moraju biti takva da se osigura zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Prema navedenoj normi HRN EN 1433 proizvodi od betona i polimer betona nemaju ista (mehanička, točka 6.3.3. i 6.3.4 , kemijska i fizikalna) svojstva, niti trajnost u odnosu na određeni uvjete okoliša.

Navedena svojstva iz projekta navode se u dokumentu javne nabave, u ovom slučaju "Tražene karakteristike elementa navedene su u Tehničkim specifikacijama (poglavlje 2.9.2 Knjige 3 DON)".

Uporabljiv proizvod za određenu građevinu je proizvod koji ima jednaka ili bolja (povoljnija) svojstva od navedenih u projektu i u skladu s javnom nabavom.

Dodatna pojašnjenja:

RAZLIKA JEDNAKOVRIJEDAN I JEDNAK

Pojam JEDNAKOVRIJEDNE odnosi se na tehničke specifikacije. (Tehnički propis za građevinske konstrukcije (Narodne novine, br. 17/17, 75/20),

JEDNAKOVIJEDNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (norma) za aktivnosti gradnje (projektiranje, građenje, održavanje) i za građevne proizvode smatra se tehnička specifikacija koja postavlja jednake ili strože zahtjeve od onih danim odgovarajućom (zahtijevanom) normom.

Pojam JEDNAKA ILI BOLJA svojstva odnosi se na građevne proizvode (Tehnički propis za građevinske konstrukcije (Narodne novine, br. 17/17, 75/20),

PROIZVOD može imati JEDNAKA ILI BOLJA (POVOLJNIJA) SVOJSTVA I BITNE ZNAČAJKE od odgovarajućeg (zahtijevanog) proizvoda.

Zatvorite odgovor

11.

Ugovorni troškovnici odnosno ugovorne stavke se uglavnom odnose na "dobavu, pripremu i ugradnju" (armature ili nekog drugog materijala)? U praksi se vrlo često događa odnosno koristi se mogućnost priznavanja dijela stavke prije ukupnog izvršenja, od strane gl.nadzornog inženjera. Razlog tome je što izvođač, da bi na vrijeme imao pripremljeni materijal - u slučaju armature tzv koševe, vilice prema izvedbenom projektu - mora puno prije ugradnje dobaviti armaturu, te u armiračnici pripremiti istu za ugradnju.

22. srpnja 2024.

U praksi se vrlo često događa odnosno koristi se mogućnost priznavanja dijela stavke prije ukupnog izvršenja, od strane gl.nadzornog inženjera.
Razlog tome je što izvođač, da bi na vrijeme imao pripremljeni materijal - u slučaju armature tzv koševe, vilice prema izvedbenom projektu - mora puno prije ugradnje dobaviti armaturu, te u armiračnici pripremiti istu za ugradnju.

Moje pitanje je da li izvođač radova koji realno ima znatne troškove pribave materijala za prvu fazu građenja, može u nekom postotku fakturirati taj materijal prije ugradnje odnosno da li je sukladno pravilima struke odnosno postoji li način ili mogućnost da izvođač radova u npr prvoj privremenoj situaciji fakturira (a nadzor takvu situaciju ovjeri) sukladno postotku izvedbe (npr 85 % što je iskustveni podatak udjela materijala u ukupnoj cijeni) ugovornu stavku koja se odnosi na dobavu, pripremu i ugradnju armature, prije nego je ista ugrađena?

U postupcima javne nabave u kojima je propisan troškovnik kao takav nije moguće dobiti promjenu odnosno razdvajanje stavke na više stavaka (zasebno dobava, priprema/izrada I ugradnja) već je nužno i jedino moguće ponuditi kompletnu stavku kako je navedeno ili odustati od sudjelovanja na istom.

Povjerenstvo za pitanja struke Hrvatske komore inženjera građevinarstva je načelno stajališta da bi navedeno postupanje bilo dopušteno pod uvjetom da ga odobri nadzorni inženjer, a preporuka bi bila da nadzorni inženjer za to ima suglasnost investitora.

Međutim, koliko nam je poznato iz pravila financiranja projekata iz fondova Europske unije, ne odobravaju se bilo kakva povećanja cijena u odnosu na dogovorene troškovnike, pa bi nadzorni inženjer u slučaju da odobri navedeno preuzeo odgovornost za kršenje tih pravila.

Također preporuka je Povjerenstva da se ubuduće razmisli o razdvajanju stavki za nabavu, dobavu i ugradnju kako bi se izbjegao rizik za sudionike u gradnji.

Zatvorite odgovor

10.

Obračuna kod fasaderskih radova?

22. srpnja 2024.

Radi se o ventiliranoj keramičkoj fasadi na kojoj se nalaze staklene stijenke (prozori) dimenzija 11.5m*1.8m i ima ih 42 kom, cijela fasada je isprekidana navedenim prozorima, a iznad, ispod i između prozora ide ventilirana keramička fasada koja je u istoj liniji sa fasadom(NEMA ŠPALETA).

Prema starom JUS-ovu NORMATIVU iz 1978g. u kojem piše: otvori oko kojih postoje uložine (špalete) obračunavaju se na sljedeći način: c) otvori veličine preko 5 m2 odbijaju se na sljedeći način tako da se odbije površina preko 3 m2, a uložine se obračunavaju zasebno (do 12cm se obračunava na način da se 1m" obračunava kao 0.35me.

Može li se u ovom slučaju koristiti navedeni normativ (jer se u njemu ne spominje slučaj bez špaleta), odnosno na koji bi drugi način obračunao fasadu obzirom da zbog rastera prozora i karakteristične fasade imamo veliku količinu "otpada" i rada kojeg ne možemo obračunati, jer se praktički pola keramike skraćuje.

Povjerenstva za pitanje struke Hrvatske komore inženjera građevinarstva razmatralo je upit i nastavno daje mišljenje:

U pravilu sudionici u gradnji vezani su stavkama troškovnika, međutim u slučaju neočekivanih situacija potrebno je obratiti se nadzornom inženjeru i prezentirati mu dokaz o razlozima koji su doveli do povećane količine otpada.

U normama je predviđen u postotnom obliku otpad (za pločice on je od 1 -2%, a za oblaganje stupova-puno rezanja i 3,5%), ali ako izvođač može dokazati povećani rastur treba mu to priznati.

Zatvorite odgovor

9.

Imenovanje suradnika nadzornog inženjera ili suradnika projektanta? U Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva zaprimljen je upit u kojem se navodi da je u ranije važećem Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji bio članak prema kojemu je nadzorni inženjer mogao imenovati svog suradnika (pomoćnika) koji bi za svoj rad odgovarao Nadzornom inženjeru. Ističete da takvih odredaba nema novom Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, kao ni u Zakonu o gradnji. S tim u svezi postavljate upit da li je moguće imenovanje suradnika i da li mora biti VSS ili može biti VŠS.

22. srpnja 2024.

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje iz 2015. godine uveo novinu da se reguliraju samo poslovi sudionika u gradnji a suradnici projektanta i nadzornog inženjera i pripravnici brisani iz navedenog Zakona. Međutim i nadalje nema pravne zapreke da projektant i nadzorni inženjera u obavljanju svog posla angažiraju suradnike koji radom uz projektanta ili nadzornog inženjera stječu odgovarajuće stručno iskustvo za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva. Naime, člankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 78/15, 114/18 i 110/19) propisani su uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, te stjecanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja. Za upis u navedeni imenik potreban je odgovarajući stupanj stručne spreme (300 ECTS bodova) i položeni stručni ispit te odgovarajuće iskustvo na poslovima u struci od najmanje dvije godine, ili da je osoba nakon završenog preddiplomskog studija (180 ECTS bodova) provela tri godine na odgovarajućim poslovima u struci i nakon toga završila i odgovarajući diplomski ili stručni studij (+120 ECTS bodova) i nakon završetka tog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci jednu godinu. 300 ECTS + 2 g. radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili 180 ECTS + 3 g. + (120 ECTS + 1g.) ili 300 ECTS + 10 g. na poslovima graditeljstva i/ili prostornoga uređenja u državnoj upravi ili JLP(R)S Odredbom članka 10. stavak 3. podstavak 5. Pravilnika o upisima u Imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 5. veljače 2020. godine propisano je da se poslovi u struci koji su potrebni za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva dokazuju: potvrdom poslodavca za koga je podnositelj zahtjeva obavljao poslove, ili preslikama gotovih naslovnica projekta potpisanih i ovjerenih od odgovornog projektanta na kojoj se navode suradnici u projektiranju; ili preslikama rješenja o imenovanju suradnika nadzornom inženjeru; ili ovjerom popisa poslova od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva pod čijim je nadzorom podnositelj zahtjeva obavljao poslove suradnika projektanta i/ili suradnika nadzornog inženjera). Slijedom navedenog, imenovanje suradnika kao akt poslodavca je i dalje moguće ali nije jedini način dokazivanja rada na odgovarajućim stručnim poslovima.

Zatvorite odgovor

8.

Može li se nabava i dobava materijala potrebnog za izvedbu radova na gradilištu smatrati angažiranim radom izvođača

22. srpnja 2024.

Da li je protivno pravilima struke da izvođač u 1. privremenoj situaciji obračuna dio stavke (prema postotku izvedbe, npr 85 %) ukoliko je nabavio armaturu te istu odabrao i pripremio za gradilište, a isto je potvrdio nadzorni inženjer (u trenutku izdavanja 1. privremene situacije ista još nije postavljena) u situaciji kada je u ugovornom troškovniku kao stavka zajedno jediničnom cijenom obuhvaćena: dobava, sječenje, savijanje i postavljanje armature.

Odnosno, može li se nabava i dobava materijala potrebnog za izvedbu radova na gradilištu smatrati angažiranim radom izvođača te mu se u sklopu 1. privremene situacije priznati barem dio ugovorene cijene u nekom postotku?

Povjerenstvo za pitanja struke Hrvatske komore inženjera građevinarstva je načelno stajališta da bi navedeno postupanje bilo dopušteno pod uvjetom da ga odobri nadzorni inženjer, a preporuka bi bila da nadzorni inženjer za to ima suglasnost investitora. Također preporuka je Povjerenstva da se ubuduće u ugovorima razdvoje stavke za nabavu, dobavu i ugradnju kako bi se izbjegao rizik za sudionike u gradnji.

Zatvorite odgovor

7.

Armirački radovi - jedinične težine savijanog orebrenog profila RA 400/500 i Q mreže

06. svibnja 2024.

Kako je definiran način obračuna odnosno jedinične težine armaturnog željeza, pravilnikom ili normama?

U armiračnicama i prema svim podatcima vrijede jedne težine iste kao i na internet stranici Armatura d.o.o.(npr fi 8 - 0,405 kg/m1, fi 12 - 0,911 kg/m1, fi 20 - 2,536 kg/m1, te mreže npr Q335 - 5,45 kg/m2 ili 72,00 kg/kom Q524 - 8,40 kg/m2 ili 110,90 kg/kom) Dok kod projektantske dokumentacije imamo (ovisno o projektu) sasvim druge jedinične težine. U načelu nitko ne radi probleme oko toga i prihvate se jedinične težine iz armiračnice, ali na jednom gradilištu Investitor i Nadzorni Inženjer ne prihvaćaju jedinične težine iz armiračnice.

U vezi vašeg upita od 3. svibnja 2024. godine dostavljamo vam odgovor kako slijedi:

Razredba čelika za armiranje vrši se prema obliku rebara (A, B i C). Svojstva čelika za armiranje (granica popuštanja, duktilnost, geometrija i ostalo) propisana su nizom norma HRN EN 1130: 2008.

HRN EN 1130-1 razred A

HRN EN 1130-2 razred B

HRN EN 1130-3 razred C

HRN EN 1130-4 zavarljivi čelik za armiranje-zavarene mreže

HRN EN 1130-5 zavarljivi čelik za armiranje-rešetkasti nosači

Za svaki razred armature dana je i tablica s nazivnim ploštinama poprečnog presjeka i nazivnim masama u kg/m'. Također ima i tablica sa svojstvima čelika gdje je, između ostaloga, propisano dopušteno odstupanje od nazivne mase. Za sve čelike B500A, B500B i B450C dopušteno odstupanje je +/- 4.5 % za promjere preko f8 i +/-6 % za promjere manje ili jednake od f8. Jedino je za čelik B550A dopušteno odstupanje +/-5 % za sve promjere.

Dakle, ako je projektant računao s nazivnim vrijednostima ploština, ova odstupanja su normalna i dopuštena, a ako je preko toga, armatura ne zadovoljava uvjete norme. Moguće je da projektanti koriste različite tablice za geometrijske karakteristike armature (od proizvođača, s interneta neke stare tablice i sl.) ali se to onda jednostavno provjeri uvidom u norme koje su gore navedene. Isto je tako pitanje kako je u izvođačevoj ponudi tretiran otpad od rezanja armature koji može imati značajan utjecaj, a armiračnica će ga sigurno uzeti u obzir - tu može doći do osjetnije razlike u kilaži. Iz sadržaja dopisa ne može se potpuno shvatiti kontekst, no čini se da je izvođač dogovorio izradu armature u nekoj drugoj armiračnici, a ne svojoj, te sada od investitora očekuje da prizna iznos koji potražuje ta armiračnica prema njemu.

S tim u vezi navodi se da je odnos između te armiračnice i izvođača neovisan od investitora i nadzornog inženjera, jer su oni mogli ugovoriti cijene koje imaju i neku drugu pozadinu (količina, ranije suradnje, popusti...) te i dalje za investitora mjerodavna ostaje cijena iz ugovornog troškovnika - ako je ona količinski sukladna planu armature i normama koje sam naveo.

Zatvorite odgovor

6.

Podjela cesta i profesionalno iskustvo tehničkog stručnjaka

16. siječnja 2024.

Moli se očitovanje na primarnu podjelu cesta sukladno Zakonu, odnosno određuje li navedena podjela na javne i nerazvrstane ceste još što osim podjele upravljanja nad pojedinim cestama?

Ukoliko da, kako i na koji način navedeno može utjecati na stečeno profesionalno iskustvo tehničkog stručnjaka ako se radi o istim ili sličnim radovima i njihovom opsegu na javnoj, odnosno nerazvrstanoj cesti?

Povjerenstvo za pitanja struke uvodno želi naglasiti da je jedna od temeljnih funkcija Komore promicanje graditeljske struke i inženjerske djelatnosti u cilju zaštite javnog interesa i trećih osoba, razvijanje jedinstvenog sustava organiziranosti u obavljanju inženjerske djelatnosti u okviru poslova i zadataka utvrđenih Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/15, 114/18 i 110/19) i Statutom Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/15 i 123/19).

Vezano na predmetnu problematiku navodimo da je odredbom članka 53. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/15, 118/18, 110/19) propisano da arhitektonska, građevinska, strojarska i elektrotehnička struka u obavljanju poslova stručnog nadzora građenja provodi nadzor nad izvođenjem radova koje je prema ovome Zakonu ovlaštena projektirati.

Stavkom 2. istog članka propisano je da građevinska struka može obavljati i poslove stručnog nadzora građenja građevina i izvođenja radova koje je prema ovome Zakonu ovlaštena projektirati arhitektonska struka.

Zadaće građevinske struke u obavljanju poslova projektiranja i kontrole projekata propisane su odredbom članka 50., a zadaće arhitektonske struke člankom 49. istog Zakona.

Prema odredbi članka 56. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja.

U članku 58. Zakona o gradnji navedene su zadaće nadzornog inženjera od kojih je u stručnom pogledu najvažnija odredba "nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke". Pojednostavljeno, nadzorni inženjer treba kontrolirati da li se građevina gradi prema projektu i u skladu sa važećim propisima.

S tim u svezi navodimo da su ovlašteni inženjeri građevinarstva upisani u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva ovlašteni obavljati sve poslove stručnog nadzora građenja u okviru zadaća građevinske struke.

Kako u sklopu natječaja za određene inženjerske usluge naručitelj postavlja uvjete dokazivanja sposobnosti za potencijalne natjecatelje, važno je da ti uvjeti sposobnosti budu postavljeni u skladu sa važećim propisima, a sve u cilju optimiziranja kvalitete i cijene inženjerskih usluga. Sposobnost treba dokazivati potvrdama sa inženjerski jednakovrijednih poslova, a uvjeti prema kojima se dokaz sposobnosti veže strogo za namjenu objekta ili građevine, odnosno vrste radova u okviru građevinske struke nije utemeljen na važećim propisima.

Okolnost da se u pojedinim javnim nabavama traže tehnički stručnjaci za stručni nadzor građenja za javne ceste ne mijenja nedvojbenu činjenicu da se radi o stručnom građevinskom nadzoru u skladu s gore citiranim odredbama Zakona. Naime, nadzor unutar građevinske struke može se voditi po pojedinim grupama radova npr. konstrukcije, zemljani radovi, geomehanički radovi, radovi prema vrsti materijala, npr. betonske konstrukcije, geotehničke konstrukcije, čelične konstrukcije, drvene konstrukcije i dr. međutim sve to predstavlja radove građenja, pa i taj nadzor predstavlja građevinski nadzor.

Zbog toga namjena građevine, a pogotovo ne razvrstavanje cesta po posebnom propisu ne definira koje su potrebne inženjerske kompetencije za obavljanje poslova.

Zatvorite odgovor

5.

Reference - bodovanje

16. siječnja 2024.

Ulaze li u bodovanje reference kontrole projekata zgrada kao što su škole, bolnice, crkve, dječji vrtići, muzeji, hoteli i sl. Isti javni naručitelj za isti tekst nabave u pojedinim nabavama nekada uzima u obzir sve, a nekada ne i na taj način dovodi do zabune ponuđače.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva upoznata je s navedenim problemom te se dostavlja stručno mišljenje kako slijedi:

Inženjerski poslovi obuhvaćaju širok spektar potrebnih inženjerskih znanja i vještina, te se inženjeri kao i tvrtke koje se bave građevinarstvom specijaliziraju za određene vrste poslova (izvođenje, projektiranje, kontrola projekata, stručni nadzor, upravljanje projektima, ispitivanja materijala i konstrukcija i dr.), za određene vrste konstrukcija (čelične, betonske, drvene, spregnute, staklene i dr.), za određene vrste građevina (visokogradnja, niskogradnja, geotehnika, hidrotehnika i dr.) ili za određene tehnologije. Sva ta specijalistička znanja primjenjiva su na različitim građevinama neovisno o njihovoj funkciji. Zbog toga namjena građevina ne definira koje su potrebne inženjerske kompetencije za obavljanje poslova, nego to isključivo ovisi o konstrukciji građevine (da li se radi o betonskoj ili čeličnoj konstrukciji, geotehničkoj, zidanoj i dr.).

Prema mišljenju Komore sposobnost treba dokazivati potvrdama sa inženjerski jednakovrijednih poslova, a nepotrebno je i diskriminirajuće dokaz sposobnosti vezati strogo za namjenu objekta ili građevine. Naime, ako su u pogledu zahtjevnosti i vrste konstrukcije neke građevine slične, sama namjena tih građevina je u smislu obavljanja posla stručnog nadzora ili vođenja građenja zapravo irelevantna. Primjerice, sličnim konstruktivnim zahvatima može se izvesti zgrada suda, zgrada zračne luke, škole, vrtića i sl.. Upravo zato diskriminirajuće je postavljanje uvjeta od strane naručitelja u kojima se traži da se sposobnost za obavljanje stručnog nadzora, vođenja građenja ili kontrole projekata primjerice za višestambenu ili stambeno poslovnu zgradu dokazuje samo kroz referencu u izgradnji takvih zgrada, a ne ostavljajući prostora da se sposobnost može dokazati i referencama sa inženjerski jednakovrijednih projekata, ali drugačije namjene.

Zatvorite odgovor

4.

Prometni elaborat

16. siječnja 2024.

U zahtjevu javne nabave Grada Zagreba ne priznaje se građevinski projekt semaforizacije u odnosu na prometni elaborat semaforizacije? Također se zahtijeva. Dodatno pitanje je za traženi uvjet inženjera geodezije da geodezija "mora" biti izvršena na prometnom elaboratu semaforizacije (?) te se referenca priznaje samo ako je ovlašteni geodeta na naslovnoj strani prometnog elaborata ?

Prema mišljenju Povjerenstva za pitanja struke naručitelj je imao osnova tražiti prometni elaborat jer građevinski projekt ne uključuje izradu plana rada semafora niti program prema kojem semafor radi. Također se navodi da i građevinski projekt u kojem se obrađuje semaforizacija treba imati suradnika prometnog stručnjaka osobito kada je operativni tj. prometni dio semaforizacije uključen u cjeloviti Projekt semaforizacije (ne Građevinski projekt semaforizacije).

U tom smislu građevinska struka obrađuje sve što se tiče same prometnice, nosača semafora, znakova i sl., a prometna struka samu regulaciju. Prema mišljenju Povjerenstva zahtjev da ovlašteni geodeta supotpiše naslovnicu elaborata nije osnovan.

Također se ističe da je prometni elaborat dio projekta i zahtjev da se dostavi Prometni elaborat sa razinama "idejni, glavni ili izvedbeni" nije utemeljen na važećim propisima.

Zatvorite odgovor

3.

Koeficijent rastresitosti

16. siječnja 2024.

Ima li izvođač radova u obračunima pravo na dodatak za koeficijent rastresitosti materijala ili se obračunava samo m3 zida, grede tj. elementa kojeg je srušio?

Povjerenstvo za pitanja struke Hrvatske komore inženjera građevinarstva daje odgovor kako slijedi:

Za samo rušenje se ne obračunava koeficijent rastresitosti, ali za odvoz materijala od rušenja se priznaje obračun s koeficijentom rastresitosti.

Zatvorite odgovor

2.

Potresno ubrzanje

16. siječnja 2024.

Nakon potresa u Sisku na tom području prema nekim člancima predlaže se povećanje potresnog ubrzanja.Prema karti za povratno razdoblje od 475 godina potresno ubrzanje iznosi agr=0,16g. Mili se mišljenje Komore da li zadržati trenutno stanje ili se ide s povećanjem?

Prema mišljenju Povjerenstva za pitanja struke u duhu Eurokoda može se usvojiti veća vrijednost ukoliko projektant tako odluči (Eurokod propisuje minimalne vrijednosti). Slijedom navedenog niže od onoga što je propisano NA Eurokoda 8 nije dopušteno, a za više se investitor koji to sve plaća mora složiti s prijedlogom projektanta i isto eventualno urediti dodatnom ugovora o projektiranju.

Povjerenstvo upućuje da detaljnije podatke o tom pitanju zatražite od Prirodoslovno matematičkog fakulteta koji je zadužen za izradu karata.

Zatvorite odgovor

1.

Projektiranje bazenske tehnike

16. siječnja 2024.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva i Hrvatska komora inženjera strojarstva zajednički su izdale stručno mišljenje o projektiranju bazenske tehnike.

Zatvorite odgovor